KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA U 2018/2019. AKADEMSKOJ GODINI –I UPISNI ROK

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA U 2018/2019. AKADEMSKOJ GODINI –I UPISNI ROK
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje konkurs za upis studenata u PRVU  godinu II CIKLUSA studija
 
PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM  FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU
 

 

 

 

                 ODSJEK

Broj studenata

Redov. studij

Redovni studij

troškove studija snose sami studenti

Vanr. studij

Strani držav.

Ukupno

BILJNA PROIZVODNJA

25

5

5

20

55

ZOOTEHNIKA

20

5

5

5

35

EKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

20

5

5

5

35

PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

30

5

5

5

45

UKUPNO

95

20

20

35

170

 
Svi studijski programi  se organizuju  kao  DVOGODIŠNJI studij na koji mogu konkurisati kandidati koji su kroz svoje prethodno univerzitetsko obrazovanje ostvarili najmanje 180 ECTS bodova.
Prednost pri upisu na željeni studijski program imat će:
1.   kandidati sa završenim kompatibilnim I ciklusom studija
2.   kandidati sa višom prosječnom ocjenom I ciklusa studija
Studijski program, na koji bude upisano manje od  5 kandidata neće biti realizovan (studenti trebaju pri upisu navesti studijski program na koji konkurišu i moguće alternativne studijske programe)
 
Prijave na konkurs se podnose do 29. 6. 2018. godine (prvi upisni rok) u Studentskoj službi Fakulteta od 10 do 14 časova.
Potrebna dokumentacija :
1.    Prijava na konkurs sa obaveznom naznakom studijskog programa –preuzima se u Studentskoj službi Fakulteta (obavezno navesti alternativni studijski program)
2.    Original ili ovjerena kopija diplome  o završenom I ciklusu studija i  ovjerena kopija dodatka diplomi sa verifikovanih najmanje 180 ECTS
3.    Izvod iz matične knjige rođenih
4.    Uvjerenje o državljanstvu
 
Detaljni uslovi konkursa, kao i kriteriji i mjerila za rangiranje kandidata utvrđeni su tekstom konkursa za upis u I godinu II ciklusa studija kojeg je raspisao Univerzitet u Sarajevu (tekst konkursa na www. unsa.ba, i www.ppf.unsa.ba)
 
  
Studentska služba Fakulteta
 
 
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Zmaja od Bosne 8, Kampus UNSA
71 000 Sarajevo
 

Objavljeno: 13.06.2018