OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE
OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE
U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E
O STAVLJANJU NA UVID  JAVNOSTI  


Korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, kandidata mr. Almira Toromana, studenta studijskog programa III ciklusa studija-Prehrambene tehnologije, pod naslovom

«SPREMNOST I OSPOSOBLJENOST OBJEKATA JAVNE ISHRANE NA SPRJEČAVANJU PREHRAMBENOG TERORIZMA» i Izvještaja o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:

1. Dr. Enver Karahmet, doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Standardizacija i kontrola kvaliteta proizvoda, predsjednik,
2. Dr. Sonja Bijeljac, doktor poljoprivrednih nauka, professor emeritus  Poljoprivredno-prehrambenog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu na predmetima Kontrola proizvoda i Poznavanje i prerada mlijeka, član,
3. Dr. Saud Hamidović, doktor biotehničkih nauka, docent Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Mikrobiologija, član.
     
                                                  
Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu (prizemlje), ulica Zmaja od Bosne 8. svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.


Sarajevo, 18.06.2018. godine

Objavljeno: 04.07.2018