OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE
U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet objavljuje


O B A V J E Š T E NJ E
O STAVLJANJU NA UVID  JAVNOSTI  

Korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, kandidata mr. Dinka Bećirspahića, studenta studijskog programa III ciklusa studija-Prehrambene tehnologije, pod naslovom
«EVALUACIJA AUTOHTONIH GENOTIPOVA ORAHA (Juglans regia L.) U BOSNI I HERCEGOVINI» i Izvještaja o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:
1. Dr. Fuad Gaši, doktor biotehničkih nauka-naučnog polja poljoprivrede, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Oplemenjivanje biljaka, predsjednik,
2. Dr. Mirsad Kurtović, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu za nastavni predmet Oplemenjivanje biljaka, član,
3. Dr. Naris Pojskić, doktor bioloških nauka, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu za užu naučnu oblast Molekularna populacijska genetika i bioinformatika na Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu, član,
4. Dr. Pakeza Drkenda, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Voćarstvo, član,
5. Dr. Azra Skender, doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću za oblast Voćarstvo i Oplemenjivanje biljaka, član.
     
                                                  
Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu (prizemlje), ulica Zmaja od Bosne 8. svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.
 

Sarajevo, 01.06.2018. godine
Objavljeno: 06.06.2018