KONKURS ZA IZBOR DEKANA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

KONKURS ZA IZBOR DEKANA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVUUNIVERZITET U SARAJEVU
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET
 
Na osnovu člana 137. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), člana 92. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Nastavno-naučnog vijeća Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01-6-855 /18 od 07. 05. 2018. godine, Vijeće Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu objavljuje   

K O N K U R S
ZA IZBOR DEKANA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU  

Dekan Fakulteta se bira na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.
Kandidat za dekana mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. Da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Poljoprivredno-prehrambenom   fakultetu Univerziteta u Sarajevu,
2. Da je izabran u zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,
3. Da nije član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu,
4. Da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

1. Biografiju sa bibliografijom,
2. Opis naučnog i stručnog rada,
3. Program rada za mandatni period 2018.-2022. godina,
4. Potvrda o radnom odnosu sa punim radnim vremenom,
5. Odluku o izboru u zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta PPF-a,
6. Izjava ovjerena od strane nadležne općinske službe kojom kandidat potvrđuje:
a) Da nije član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu,
b) Da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.
7. Izjava ovjerena od strane nadležne općinske službe kojom kandidat (samo sa zvanjem redovnog profesora) potvrđuje da uredno ispunjava obaveze utvrđene  članom 94. stav (1) tačka g) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) 

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“, web stranci Fakulteta i web stranici Univerziteta u Sarajevu.
Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Prijave se dostavljaju isključivo putem pošte na adresu:

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU
„PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR DEKANA – ZA KOMISIJU-NE OTVARATI“
Zmaja od Bosne 8.
71000 Sarajevo

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Objavljeno: 10.06.2018