OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI
U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E
O STAVLJANJU NA UVID  JAVNOSTI  

Korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, kandidata mr. Mirze Uzunovića, studenta studijskog programa III ciklusa studija-Prehrambene tehnologije, pod naslovom
«UPRAVLJANJE UKUPNIM KVALITETOM KAO OSNOV IZGRADNJE KONKURENTSKIH PREDNOSTI KOMPANIJA SEKTORA BEZALKOHOLNIH PIĆA U BOSNI I HERCEGOVINI» i Izvještaja o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:

1. Dr. Dragana Ognjenović, doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Mikroekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije, predsjednik, 
2. Dr. Aleksandra Nikolić, doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Mikroekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije, mentor-član,
3.  Dr. Sabahudin Bajramović,  doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Mikroekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije, član,
4.  Dr. Naris Pojskić, doktor bioloških nauka,  naučni savjetnik na Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu  za oblast  Molekularna populacijska genetika, bioinformatika, laboratorijske eksperimentalne tehnologije, član.
                                                          
Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu (prizemlje), ulica Zmaja od Bosne 8. svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.
 

Sarajevo, 16.05.2018. godine
Objavljeno: 04.07.2018