K O N K U R S

K O N K U R S

 UNIVERZITET U SARAJEVU

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

Na  osnovu čl. 121. Zakona o visokom obrazovanju («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj: 36/22), čl. 233. Statuta UNSA broj: 01-14-35-1/23 od 26.07.2023. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-9-132/24 od 29.05.2024. godine,  raspisuje se

 

                                                                  K O N K U R S

 

za izbor akademskog osoblja u akademsko (nastavno-naučno) zvanje:  1. Vanredni profesor za naučnu oblast/granu Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije ....... jedan izvršilac na puno radno vrijeme

Odredbama člana 112. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo",  br. 36/22) propisani su minimalni uslovi za izbor akademskog osoblja u akademska (naučno-nastavna) zvanja koje kandidati moraju ispunjavati i potvrditi ispravama i drugom dokumentacijom koja se dostavlja uz prijavu na konkurs.

Zakonski minimalni uslovi za izbor u navedeno nastavno-naučno zvanje su:

Vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, minimalno pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama nakon izbora u zvanje docenta, od čega su dva naučna rada objavljena u publikacijama indeksiranim u relevantnim naučnim bazama, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod te

uspješno mentorstvo najmanje dva kandidata za stepen drugog ciklusa/integriranog studija odnosno ekvivalenta;

U slučaju da kandidat pri izboru u akademsko zvanje nije ispunio neki od sljedećih uslova: objavljena knjiga, mentorstvo ili originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, navedeni uslov može biti zamijenjen ispunjavanjem drugih kriterija kako slijedi:

a) knjiga se može zamijeniti s tri dodatna naučna rada objavljena u priznatim publikacijama u relevantnim naučnim bazama ili s tri originalna naučna uspjeha kao što su projekat, patent ili originalni metod;

b) poglavlje knjige/zbornika objavljeno kod izdavača kategorije A prema CERES/EADI listi može supstituirati jedan naučni rad u publikacijama indeksiranim u relevantnim bazama podataka, dok poglavlje u knjigama/zbornicima domaćih izdavača ili izdavača nižih kategorija prema CERES/EADI  listi može supstituirati jedan naučni rad u priznatim publikacijama;

c) mentorstvo na trećem ciklusu studija se može zamijeniti s jedan dodatna naučna rada objavljena u priznatim publikacijama u relevantnim naučnim bazama dva dodatna mentorstva na drugom ciklusu;

d) mentorstvo na drugom ciklusu studija može se zamijeniti s jednim dodatnim naučnim radom objavljenim u priznatoj publikaciji, odnosno, jednim javno predstavljenim umjetničkim radom u slučaju umjetničko-nastavnih zvanja i projekat, patent ili metod ili povećane administrativno-stručne obaveze (vođenje odsjeka, katedri, centra i sl., učešće u komisijama za odbranu, izbor u akademska zvanja isl.);

e) projekt, patent, metod može se zamijeniti za jedan izvorni naučni rad ili povećane administrativno-stručne obaveze (vođenje odsjeka, katedri, centra i sl.);

f) originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod se može zamijeniti s dva dodatna naučna rada objavljena u priznatoj publikaciji u relevantnim naučnim bazama ili s objavljenom knjigom.

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili u ovjerenoj kopiji kako slijedi:

-Prijava na konkurs za izbor u zvanje sa popisom priložene dokumentacije 

-Biografija (CV) 

-Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu BIH ne starije od šest mjeseci 

- Ovjerene kopije diploma i druge dokumentacije o stečenom obrazovanju odgovarajućeg studija za oblast za koju se konkuriše ili ovjerene kopije rješenja o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija ako su stečene u inostranstvu 

- Podatke o eventualnim nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti, ako ih posjedujete 

- Lista objavljenih knjiga, udžbenika i nauč. radova kao i same knjige i radovi od posljednjeg izbora 

- Potvrda o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u zvanju docent 

- Popis od minimalno pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama nakon izbora u zvanje docent, od čega su dva naučna rada objavljena u publikacijama indeksiranim u relevantnim naučnim bazama (popis sa priloženim kopiranim radovima)

- Najmanje jedna objavljena knjiga 

- Potvrda  o najmanje jednom originalnom stručno-naučnom djelu, kao što je projekt, patent ili originalni metod

- Potvrda o uspješno završenom mentorstvu najmanje dva kandidata za stepen drugog ciklusa/integriranog studija odnosno ekvivalenta

-U slučaju da kandidat pri izboru u akademsko zvanje nije ispunio neki od sljedećih uslova: objavljena knjiga, mentorstvo ili originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod navedeni uslov može biti zamijenjen ispunjavanjem drugih kriterija kako je naprijed navedeno, s tim što kandidat mora navesti i priložiti dokaz o ispunjavanju tih drugih kriterija.

-Kandidati koji konkurišu a izabrani su u akademsko zvanje prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), imaju prava propisana članom 176.  Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo",  br. 36/22) i u prijavi su dužna pozvati se na ista i dokumentovati ispunjavanje uslova za izbor propisanih  ranijim Zakonom i provedbenim propisima.

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs za izbor u akademsko zvanje, obavezan je u svojoj prijavi naznačiti akademsko zvanje i oblast za koje se prijavljuje. U suprotnom, takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Fakulteta odnosno zaključno sa  27.06.2024. godine. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj 033 225-727 lokal 111. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dostavljaju na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU- POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo 

 

 

 

 

 

 

Objavljeno: 12.06.2024