OVJERA ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR ŠK.2023/24. GODINE ZA PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA (OSIM APSOLVENATA)

OVJERA ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR ŠK.2023/24. GODINE ZA PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA (OSIM APSOLVENATA)


Vršit  će se u periodu 05.02.2024. godine do 23.02.2024. godine (10h-14h)


ZA OVJERU ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTRA ZA SVE STUDENTE OSIM APSOLVENATA POTREBNO JE SLJEDEĆE:


•INDEKS – SA POTPISIMA PROFESORA O UREDNO POHAĐANOJ NASTAVI IZ ZIMSKOG SEMESTRA. 

•OBAVEZNO UPISATI U INDEKS BROJ PREDAVANJA I VJEŽBI.

•KUPITI DVA SEMESTRALNA LISTA ( preuzimaju se u Studentskoj službi uz dokaz o izvršenoj uplati, dole ispod je navedeno uputstvo o uplati)

•POPUNJAVANJE SEMESTRALNIH LISTOVA: Na prvom semestralnom listu se vrši ovjera zimskog semestra gdje popunjavate prednju stranu sa vašim ličnim podacima, a na poleđini tog lista pišete sve predmete koji pripadaju zimskom semestru tj. predmete koje ste odslušali. A na drugi semestralni list pišete ljetni semestar gdje popunjavate samo prednju stranicu sa vašim ličnim podacima.


UPLATA ZA UPISNI MATERIJAL (SEMESTRALNI LISTOVI)

Uplatio je (ime,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adresa i tel.)

 

 

Račun

 

 

 

 

pošiljaoca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPLATA – dva semestralna lista

Račun

 

 

 

primaoca

1

4

1

1

9

6

5

3

2

0

0

0

8

4

7

5

 

KM

 

 

 

 

 

 1,00 KM

 

 

 

 

 

 

HITNO

Depozitni račun Kantona Sarajevo

 

 

 

Mjesto i dat.

Br.pores.

 ili Mat. broj

 

uplate

 

obveznika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrsta

Porezni period

 

Potpis i pečat

prihoda

7

2

2

6

5

5

Od

 

 

 

 

 

 

nalagodavca

 

Do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općina

0

7

7

Budžet.org.

3

5

0

2

0

0

1

Potpis

 

ovlaštenog lica

 

 

 

Poziv na br.

0

0

0

0

0

0

0

0

9

7

 

 


•REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI I VANREDNI STUDENTI koji školarinu plaćaju u 2 rate, dužni su izvršiti uplatu druge rate prilikom upisa u ljetni semestar prema instrukcijama koje su dole navedene.

•Upis i ovjera semestara su obavezni za sve studente izuzev studenata koji imaju status APSOLVENTA.

•Upis u ljetni semestar nije uvjetovan ovjerom zimskog semestra – studenti mogu upisati ljetni semestar bez ovjere zimskog semestra ukoliko nemaju sve potrebne potpise predmetnih nastavnika. Kada dobiju potpis semestar će biti naknadno ovjeren.

•Kod plaćanja participacije usluga, upisnina vodite računa prilikom popunjavanja uplatnica u skladu sa datim instrukcijama za uplatu.


INSTRUKCIJE ZA UPLATU RATE ZA REDOVNE SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE:

SVRHA: UPLATA DRUGE RATE ŠKOLARINE, iznos: 600,00 KM

BROJ ŽIRO RAČUNA: 1411965320008475

PRIMALAC: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

VRSTA PRIHODA: 722429

OPĆINA: 077

BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 3502020

POZIV NA BROJ: - ZA I CIKLUS STUDIJA SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ JE: 0000000005

                             - ZA II CIKLUS STUDIJA SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ JE: 0000000006


VANREDNI STUDENTI:

SVRHA: UPLATA DRUGE RATE ŠKOLARINE (za I ciklus studija iznos: 450,00 KM, a za II ciklus rata iznosi: 500,00 KM.

BROJ ŽIRO RAČUNA: 1411965320008475

PRIMALAC: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

VRSTA PRIHODA: 722429

OPĆINA: 077

BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 3502020

POZIV NA BROJ: - ZA I CIKLUS STUDIJA VANREDNI STUDIJ JE: 0000000079

                             - ZA II CIKLUS STUDIJA VANREDNI STUDIJ JE: 0000000080


STUDENTI KOJI NE UPIŠU LJETNI SEMESTAR NEĆE MOĆI PRISUSTVOVATI PREDAVANJIMA I NE MOGU PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA! Objavljeno: 26.01.2024