Konkurs za izbor akademskog osoblja u akademsko (nastavno-naučno) zvanje

Konkurs za izbor akademskog osoblja u akademsko (nastavno-naučno) zvanjeUNIVERZITET U SARAJEVU

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

Na  osnovu čl. 121. Zakona o visokom obrazovanju («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj: 36/22), čl. 233. Statuta UNSA broj: 01-14-35-1/23 od 26.07.2023. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-18-35/23 od 29.11.2023. godine,  raspisuje se

 

K O N K U R S

 

 

za izbor akademskog osoblja u akademsko (nastavno-naučno) zvanje:  

 

-docent za naučnu oblast/granu Voćarstvo ......... jedan izvršilac na puno radno vrijeme

 

Odredbama člana 112. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo",  br. 36/22) propisani su uslovi za izbor akademskog osoblja u akademska (naučno-nastavna) zvanja koje kandidati moraju ispunjavati i potvrditi ispravama i drugom dokumentacijom koja se dostavlja uz prijavu na konkurs.


Docent: naučni stepen doktora u naučnoj oblasti na koju se bira, minimalno tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, od čega je jedan naučni rad objavljen u publikaciji ineksiranoj u relevantnim naučnim bazama podataka;

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili u ovjerenoj kopiji kako slijedi:-Prijava na konkurs za izbor u zvanje sa popisom priložene dokumentacije

-Biografija (CV)

-Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu BIH

-Ovjerene kopije diploma i druge dokumentacije o stečenom obrazovanju odgovarajućeg studija za oblast za koju se konkuriše ili ovjerene kopije rješenja o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija ako su stečene u inostranstvu

-Lista i kopije objavljenih  naučnih radova

-Kandidati koji konkurišu a izabrani su u akademsko zvanje prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), imaju prava propisana članom 176.  Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo",  br. 36/22) i u prijavi su dužna pozvati se na ista i dokumentovati ispunjavanje uslova za izbor propisanih  ranijim Zakonom i provedbenim propisima.Kandidat koji se prijavljuje na konkurs za izbor u akademsko zvanje, obavezan je u svojoj prijavi naznačiti akademsko zvanje i oblast za koje se prijavljuje. U suprotnom, takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Fakulteta odnosno zaključno sa  26.12.2023. godine. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj 033 225-727 lokal 111. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.Prijave sa dostavljaju na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU- POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo


 

 

 

Objavljeno: 11.12.2023