KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE

KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE

UNIVERZITET U SARAJEVU

U skadu sa čl. 121. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj: 36/22) i Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-13-28/23 od 19.07.2023. godine, a na osnovu čl. 201. i 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine, dekan


POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U SARAJEVU

raspisuje 

KONKURS


za izbor akademskog osoblja u akademsko (nastavno-naučno) zvanje:  

 

1. Vanredni profesor za užu naučnu oblast Primijenjena mikrobiologija u poljoprivredi i prehrambenim tehnologijama ......... jedan izvršilac na puno radno vrijeme

2. Vanredni profesor za užu naučnu oblast Ishrana i fiziologija biljaka ......... jedan izvršilac na puno radno vrijemeOdredbama člana 112. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo",  br. 36/22) propisani su minimalni uslovi za izbor akademskog osoblja u akademska (naučno-nastavna) zvanja koje kandidati moraju ispunjavati i potvrditi ispravama i drugom dokumentacijom koja se dostavlja uz prijavu na konkurs.

Zakonski minimalni uslovi za izbor u navedena nastavno-naučna zvanja su:

Vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, minimalno pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama nakon izbora u zvanje docenta, od čega su dva naučna rada objavljena u publikacijama indeksiranim u relevantnim naučnim bazama, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod te uspješno mentorstvo najmanje dva kandidata za stepen drugog ciklusa/integriranog studija odnosno ekvivalenta.

U slučaju da kandidat pri izboru u akademsko zvanje nije ispunio neki od sljedećih uslova: objavljena knjiga, mentorstvo ili originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, navedeni uslov može biti zamijenjen ispunjavanjem drugih kriterija kako slijedi:

a) knjiga se može zamijeniti s tri dodatna naučna rada objavljena u priznatim publikacijama u relevantnim naučnim bazama ili s tri originalna naučna uspjeha kao što su projekat, patent ili originalni metod;

b) poglavlje knjige/zbornika objavljeno kod izdavača kategorije A prema CERES/EADI listi može supstituirati jedan naučni rad u publikacijama indeksiranim u relevantnim bazama podataka, dok poglavlje u knjigama/zbornicima domaćih izdavača ili izdavača nižih kategorija prema CERES/EADI  listi može supstituirati jedan naučni rad u priznatim publikacijama;

c) mentorstvo na drugom ciklusu studija može se zamijeniti s jednim dodatnim naučnim radom objavljenim u priznatoj publikaciji, odnosno, jednim javno predstavljenim umjetničkim radom u slučaju umjetničko-nastavnih zvanja i projekat, patent ili metod ili povećane administrativno-stručne obaveze (vođenje odsjeka, katedri, centra i sl., učešće u komisijama za odbranu, izbor u akademska zvanja isl.);

d) projekt, patent, metod može se zamijeniti za jedan izvorni naučni rad ili povećane administrativno-stručne obaveze (vođenje odsjeka, katedri, centra i sl.);

e) originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod se može zamijeniti s dva dodatna naučna rada objavljena u priznatoj publikaciji u relevantnim naučnim bazama ili s objavljenom knjigom.

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili u ovjerenoj kopiji kako slijedi:

-Prijava na konkurs za izbor u zvanje sa popisom priložene dokumentacije

-Biografija (CV) 

-Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu BIH 

-Ovjerene kopije diploma i druge dokumentacije o stečenom obrazovanju odgovarajućeg studija za oblast za koju se konkuriše ili ovjerene kopije rješenja o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija ako su stečene u inostranstvu

-Lista objavljenih knjiga, udžbenika i nauč. radova kao i same knjige i radovi od posljednjeg izbora 

- Potvrda o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u zvanju docent  

-Popis od minimalno pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama nakon izbora u zvanje docenta, od čega su dva naučna rada objavljena u publikacijama indeksiranim u relevantnim naučnim bazama sa priloženim kopiranim radovima 

-Jedna objavljena knjiga 

-Potvrda o jednom originalnom stručnom uspjehu kao što je projekt, patent ili originalni metod 

-Potvrda o uspješno završenom mentorstvo najmanje dva kandidata za stepen drugog ciklusa/integriranog studija odnosno ekvivalenta; 

-U slučaju da kandidat pri izboru u akademsko zvanje nije ispunio neki od sljedećih uslova: objavljena knjiga, mentorstvo ili originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod navedeni uslov može biti zamijenjen ispunjavanjem drugih kriterija kako je naprijed navedeno, s tim što kandidat mora navesti i priložiti dokaz o ispunjavanju tih drugih kriterija.

-Kandidati koji konkurišu a izabrani su u akademsko zvanje prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), imaju prava propisana članom 176.  Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo",  br. 36/22) i u prijavi su dužna pozvati se na ista i dokumentovati ispunjavanje uslova za izbor propisanih  ranijim Zakonom i provedbenim propisima.

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs za izbor u akademsko zvanje, obavezan je u svojoj prijavi naznačiti akademsko zvanje i oblast za koje se prijavljuje. U suprotnom, takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Fakulteta odnosno zaključno sa 14.09.2023. godine. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj 033 225-727 lokal 111. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dostavljaju na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU- POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo 


Objavljeno: 30.08.2023