KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE

KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE

UNIVERZITET U SARAJEVU

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET


Na  osnovu čl. 121. Zakona o visokom obrazovanju («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj: 36/22), čl. 233. Statuta UNSA broj: 01-14-35-1/23 od 26.07.2023. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj:  01-15-16/23 od 27.09.2023. godine,  raspisuje se


K O N K U R S


za izbor akademskog osoblja u akademsko (nastavno-naučno) zvanje:  


 

 1.       Viši asistent za oblast/granu Mikrobiologija ......... jedan izvršilac na puno radno vrijemeOdredbama člana 112. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo",  br. 36/22) propisani su uslovi za izbor akademskog osoblja u akademska (naučno-nastavna) zvanja koje kandidati moraju ispunjavati i potvrditi ispravama i drugom dokumentacijom koja se dostavlja uz prijavu na konkurs.


Zakonski minimalni uslovi za izbor u navedeno nastavno-naučno zvanje su:


Viši asistent: završen drugi ciklus studija ili njegov ekvivalent s najmanje 300 ECTS, 8 ili 3,5


ili VII stepen studija po predbolonjskom sistemu studija s najnižom prosječnom ocjenom 8;


Dokumentacija se dostavlja u originalu ili u ovjerenoj kopiji kako slijedi:


-Prijava na konkurs za izbor u zvanje sa popisom priložene dokumentacije


-Biografija (CV) i spisak objavljenih naučnih radova, naučnih dostignuća i doprinos


-Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu BIH


-Ovjerene kopije diploma i druge dokumentacije o stečenom obrazovanju odgovarajućeg studija za oblast za koju se konkuriše ili ovjerene kopije rješenja o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija ako su stečene u inostranstvu


-Uvjerenja o prosjeku ocjena tokom studija


-Podatke o eventualnim nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti, ako ih posjedujete


-Kandidati koji konkurišu a izabrani su u akademsko zvanje prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), imaju prava propisana članom 176.  Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo",  br. 36/22) i u prijavi su dužna pozvati se na ista i dokumentovati ispunjavanje uslova za izbor propisanih  ranijim Zakonom i provedbenim propisima.


Kandidat koji se prijavljuje na konkurs za izbor u akademsko zvanje, obavezan je u svojoj prijavi naznačiti akademsko zvanje i oblast za koje se prijavljuje. U suprotnom, takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.


Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Fakulteta odnosno zaključno sa 20.10.2023. godine. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj 033 225-727 lokal 111. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Prijave sa dostavljaju na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU- POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo
Objavljeno: 05.10.2023