POSJETA NASTAVNOG OSOBLJA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA, HRVATSKOJ U SKLOPU ERASMUS + K107 PROGRAMA

POSJETA NASTAVNOG OSOBLJA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA, HRVATSKOJ U SKLOPU ERASMUS + K107 PROGRAMA

 sklopu Erasmus + K107 programa mobilnosti nastavnika nastavljena je saradnja između Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima, Hrvatskoj. U sklopu navedenog programa, nastavno osoblje je održalo seriju predavanja i to vanredni prof. dr. Teofil Gavrić je na gostujućoj instituciji održao predavanja na temu uzgoja i upotrebe heljde u BiH-a, doc. dr. Alen Mujčinović je održao predavanje na temu alternativnih kanala distribucije hrane i inovativnih poslovnih modela, dok je docentica doc. dr. Merima Makaš učestvovala u ekspertskom treningu na temu ruralnog razvoja.  

U sklopu navedene posjete, obavljene su i terenske posjete proizvodnim jedinicama, gdje je prezentiran način saradnje sa lokalnom zajednicom, način planiranja i organizacije eksperimenata, učešća studenata u praktičnom radu, potom posjeta prerađivačkim pogonima prehrambene industrije, posjeta agriturističkom kompleksu i parku prirode. Finalno, ova posjeta je rezultirala sa nekoliko ideja za dalju naučno-istraživačku saradnju između osoblja institucija, ali i aplikacijom na novi Erasmus + K107 program, kako bi se ova dobra praksa nastavila u narednom periodu.
  

Objavljeno: 12.05.2023