OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PREMA STARIM BOLONJSKIM I PREDBOLONJSKIM NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PREMA STARIM BOLONJSKIM I PREDBOLONJSKIM NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA

Zbog primjene novog Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22) kao i uspostave novog informacionog sistema na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu, e-UNSA, koji će biti realiziran u ovoj studijskoj godini,
obavještavaju se studenti završnih godina prvog (3. god.) i drugog (2. god) ciklusa studija, a koji studiraju prema nastavnim planovima i programima koji su bili usvojeni prije studijske 2013/14. Godine (Bolonja 1 I Bolonja 2) da imaju mogućnost okončati studij prema započetom planu i programu najkasnije do 30. septembra 2023. godine. Ukoliko student ne završi studij u navedenom roku, nastavak studija moći će se  odobriti samo prema inoviranom nastavnom planu i programu, a prema važećim zakonskim odredbama.
Studentima sa nižih godina studija koji studiraju prema ranijim bolonjskim programima prvog i drugog ciklusa (prije studijske 2013/14. godine), a koji žele nastaviti studij u 2022./23. studijskoj godini, može se omogućiti nastavak studija prema inoviranom planu i programu, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22)i Pravilima studiranja UNSA, čl. 15, st. (3) pod s).

Studenti predbolonjskih nastavnih planova i programa (četverogodišnji studij, dvogodišnji magistarski studij I doktorski studij), imaju prvo i obavezu započeti studij završiti do 30. 09. 2025. godine. Nakon isteka ovog roka, student može nastaviti studij prema bolonjskom načinu studiranja prvog ciklusa studija.


PRODEKAN ZA NASTAVU

Prof.dr. Samir Muhamedagić



Objavljeno: 07.12.2022