O B A V J E Š T E NJ E
O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE
DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MA. EMINA SIJAHOVIĆ

O B A V J E Š T E NJ E
O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE
DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MA. EMINA SIJAHOVIĆ


U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet objavljuje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

O STAVLJANJU NA UVID  JAVNOSTI 

 

 

Korigovane radne verzije doktorske disertacije kandidata Ma. Emina Sijahović, studenta studijskog programa III ciklusa studija-Poljoprivredne nauke, pod naslovom:

«EFEKTI PRIMJENE PIROFILITA NA SADRŽAJ I PRISTUPAČNOST ELEMENATA BILJNE ISHRANE I TEŠKIH METALA U SISTEMU TLO-BILJKA U OKVIRU IN SITU I EX SITU METODE REMEDIJACIJE ZEMLJIŠTA» i izvještaja o ocjeni korigovane radne verzije  doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:

 

1.       Dr. Lutvija Karić, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Povrtlarstvo, predsjednik,

 

2.      Dr. Hamdija Čivić, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Pedologija, agrohemija i melioracije, mentor-član,

 

3.      Dr. Mirza Tvica, doktor poljoprivrednih nauka, docent Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Pedologija, agrohemija i melioracije -član

 

4.      Dr.Teofil Gavrić, doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Biljna proizvodnja-rezervni član.

                                                      
Korigovana radna verzija doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu (prizemlje), ulica Zmaja od Bosne 8. svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.

 

 

 

 

Sarajevo, 29.11.2022. godine 

 

 

Objavljeno: 29.11.2022