Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2022./2023. godini

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2022./2023. godini


Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2022./2023. godini

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 39/20 i 40/21), prethodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 27/03-34-18585-1/22 od 10. 6. 2022. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija i integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2022/2023. godini broj: 02-04-23327-8/22 od 9. 6. 2022. godine, Univerzitet u Sarajevu   o  b j a v l j u j e

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2022./2023. GODINI

PLAN UPISA NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNSA U STUDIJSKOJ 2022./2023. GODINI – II CIKLUS STUDIJA

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija provodit će se isključivo u online režimu putem Informacionog sistema eUNSA (https://upisi.unsa.ba/#/landing/registracija/drugi-ciklus) i to:

17.

POLJOPRIVREDNO- PREHRAMBENI FAKULTET

2

120 (E)CTS

 

79

 

26

 

17

 

-

 

8*

 

130

 

Prehrambene tehnologije

 

 

28

 

14

 

7

 

-

 

4

 

53

 

Kontrola    kvaliteta

hrane I pića

 

10

5

3

-

1

19

 

Tehnologije proizvoda animalnog

porijekla

 

 

 

6

 

 

4

 

 

2

 

 

-

 

 

1

 

 

13

 

Tehnologije

proizvoda     biljnog porijekla

 

 

6

 

2

 

1

 

-

 

1

 

10
  PRELIMINARNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA BIT ĆE OBJAVLJENA 03.10.2022. GODINE.

Svi kandidati koji dolaze van Bosne i Hercegovine obavezni su izvršiti nostrifikaciju obrazovnih isprava o završenom prvom ciklusu studija. Za nostrifikaciju dokumenata trebate se obratiti na e-mail adresu f.tiro-cindrak@ppf.unsa.ba

ZA SVA TEHNIČKA PITANJA PRILIKOM REGISTRACIJE KANDIDATA NA PLATFORMU ZA ONLINE UPIS MOLIMO KONTAKTIRAJTE UNIVERZITETSKI TELEINFORMATIČKI CENTAR NA TELEFON 033 560 240 ili na mail administracija@utic.unsa.ba
Objavljeno: 02.09.2022