OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija Fakulteta daje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE

 DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 

Osman Musić Ma, student studijskog programa III ciklusa studija-Poljoprivredne nauke prezentirat će rezultate radne verzije  doktorske disertacije pod naslovom:

«PRIMJENA BIOREGULATORA U FUNKCIJI REGULISANJA PARAMETARA KVALITETA I SKLADIŠTENJA PLODOVA JABUKE(Malus domestica Borkh)»

 

Pred Komisijom u sastavu: 

 

1. Dr. Metka Hudina,  redovni profesor  Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, za područje Hortikulture-  predsjednik komisije

2. Dr. Pakeza Drkenda,  redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na oblasti Voćarstvo, Mentor-član komisije

3. Dr. Fikreta Behmen, vanredni  profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Voćarstvo, član komisije

4. Dr. Asima Akagić,  redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakultet Univerziteta u Sarajevu na oblasti Prehrambene tehnologije, rezervni član komisije

 

 

Prezentacija će biti održana u ponedjeljak, 28.03.2022. godine sa početkom u 1300  sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
 

 


 

Objavljeno: 22.03.2022