OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija Fakulteta daje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA

 DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 

Mr. Mirza Uzunović, student studijskog programa III ciklusa studija-Prehrambene tehnologije prezentirat će rezultate radne verzije projekta doktorske disertacije pod naslovom:

 

«UPRAVLJANJE UKUPNIM KVALITETOM KAO OSNOV IZGRADNJE KONKURENTSKIH PREDNOSTI KOMPANIJA SEKTORA BEZALKOHOLNIH PIĆA U BOSNI I HERCEGOVINI»

Pred Komisijom u sastavu: 

 

1. Dr. Dragana Ognjenović, doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Mikroekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije, predsjednik,

2. Dr. Aleksandra Nikolić, doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Mikroekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije, mentor-član,

3.  Dr. Sabahudin Bajramović,  doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Mikroekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije, član,

4.  Dr. Naris Pojskić, doktor bioloških nauka,  naučni savjetnik na Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu  za oblast  Molekularna populacijska genetika, bioinformatika, laboratorijske eksperimentalne tehnologije, član.

 

 

Prezentacija će biti održana 27.12.2017. godine sa početkom u 1100  sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

Sarajevo, 12.12.2017. godine

 

 

Objavljeno: 20.01.2018