OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

 

O B A V J E Š T E N J E

 

 

 Mr. Amila Vranac, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

«DISTRIBUCIJA POLIFENOLNIH KOMPONENTI U SOKOVIMA OD JABUKE» dana 15. 12. 2017. godine sa početkom u 11 sati  na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne br.8. Pristup odbrani je slobodan.

Objavljeno: 20.01.2018