O B A V J E Š T E NJ E
O ODBRANI RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

O B A V J E Š T E NJ E
O ODBRANI RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

U skladu sa članom 32. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija daje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

O ODBRANI RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 

Mr. Ejub Trako, student studijskog programa III ciklusa studija- Poljoprivredne nauke, branit će radnu verziju doktorske disertacije pod naslovom:

 

„EVALUACIJA I REKLASIFIKACIJA TIPOVA TALA PEDOLOŠKE KARTE BOSNE I HERCEGOVINE KORIŠTENJEM SAVREMENIH METODA NACIONALNE GENETSKE I SVJETSKE REFERENTNE KLASIFIKACIJE“

 

 Pred Komisijom u sastavu:

                           

1.        Prof.dr. Hamdija Čivić, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti Pedologija, agrohemija i melioracije, predsjednik komisije

2.       Prof.dr. Melisa Ljuša, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti Pedologija, agrohemija i melioracije-Mentor, član komisije

3.       Prof.dr. Mihajlo Marković, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci na naučnoj oblasti Zemljište i voda,  član komisije

4.       Doc.dr. Mirza Tvica, docent Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na oblasti Pedologija, agrohemija i melioracije-član komisije

5.       Prof.dr.Radica Ćorić, vanredni profesor Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta sveučilišta u Mostaru za naučnu oblast Pedologija, agroekologija, ekologija i zaštita okoliša-rezervni član.

 

 

Odbrana radne verzije doktorske disertacije zakazana je za 17.01.2022. godine sa početkom u 10 sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 

 

 

Sarajevo, 04.01.2022. godine 


           


Objavljeno: 05.01.2022