O B A V J E Š T E NJ E O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE MA. ALENA IBRULJ

O B A V J E Š T E NJ E O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE MA. ALENA IBRULJ

U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija Fakulteta daje

 

 

 O B A V J E Š T E NJ E

O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE 

 

 

MA. ALENA IBRULJ, student studijskog programa III  ciklusa studija- Prehrambene tehnologije prezentirat će projekat doktorske disertacije pod naslovom:

 

„ANALIZA PROIZVODNO-KVALITATIVNIH I OKOLIŠNIH PARAMETARA PROIZVODNJE ALBUMINSKOG SIRA OD SURUTKE“

 

Pred Komisijom u sastavu:

 

 

1.        Dr. Tarik Dizdarević, doktor poljoprivrednih nauka, docent Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Mljekarstvo, predsjednik,

 

2.       Dr. Zlatan Sarić, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Tahnologija prehrambenih proizvoda animalnog porijekla, mentor

 

3.       Dr. Miroljub Barać, doktor biotehničkih nauka, redovni profesor  Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu na oblasti Biohemija-  član,

 

4.       Dr. Amila Oras, doktor prehrambeno-tehnoloških nauka, docent Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  na oblasti Prehrambene tehnologije,  član

 

5.       Dr.Enver Karahmet, doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor  Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Standardizacija i kontrola prehrambenih proizvoda- rezervni član.

                                                     
Prezentacija će biti održana u četvrtak, 22.07.2021.godine sa početkom u 10 sati, u Sali za sjednice.

 

 

 

Sarajevo, 14.07.2021. godine

 

  

Objavljeno: 14.07.2021