PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021/2022. GODINI

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021/2022. GODINI


UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA  BIT ĆE OMOGUĆEN U JEDNOM PRIJAVNOM ROKU


 

od 30.08 do 01. 10. 2021. godine za fakultete gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita

Preliminarna rang lista kandidata koji ispunjavaju uslov za upis na fakultet bit će objavljena 04.10.2021. godine


Žalbeni rok traje od 05.10. do 11.10.2021. godine


Konačna rang lista bit će objavljena 12.10.2021. godine


PRAVO UČEŠĆA NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA


Pravo učešća na Konkursu za upis u prvu godinu drugog ciklusa studij pod jednakim uvjetima imaju:


 a) državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija u Bosni i Hercegovini koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 (E)CTS studijskih bodova što u zbiru sa vrednovanjem II ciklusa iznosi najmanje 300 (E)CTS;


 b) kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini, kao i


c) kandidati koji su prvi ciklus odnosno predbolonjski studij završili izvan Bosne i Hercegovine na akreditiranoj ustanovi, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.


Kandidat koji je ispunio uvjete, ima pravo upisa i na programe iz drugih oblasti koje se razlikuju od oblasti studijskog programa prvog ciklusa studija koji je završio, pod uvjetima koje utvrdi Vijeće fakulteta/akademije/centra/instituta ili koji su utvrđeni nastavnim planom i programom.


Kandidati koji su studij završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršenog priznavanja odnosno ekvivalencije diplome o završenom studiju u inozemstvu. Kandidati kojima nije završen postupak ekvivalencije dužni su da prilože potvrdu o pokrenutom postupku ekvivalencije. Kandidat može uslovno upisati u prvu studijsku godinu prije izvršene ekvivalencije diplome.


 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA


Kandidati koji su završili prvi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, prilikom registracije povezuju svoju prijavu sa podacima u eUNSA (ISSS) sistemu.


Kandidati koji su prvi ciklus studija završili na drugom Univerzitetu dužni su skenirati i uploadovati sljedeće originalne dokumente:


a) diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno priznata diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (Napomena: studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi priložiti uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu. Studenti koji su prethodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH a čiji su dokumenti u postupku priznavanja mogu priložiti potvrdu kao dokaz da je priznavanje u toku),


b) izvod iz matične knjige rođenih,

c) uvjerenje o državljanstvu i


d) dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima, kao i dokumente relevantne za dokazivanje statusa pripadnosti kategoriji djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja.


 

Na web stranicama Univerziteta i informacionog sistema eUNSA nalazit će se sve informacije i detaljna uputstva o postupku registracije na Informacioni sistem eUNSA, te načinu i rokovima za upload dokumenata za online prijavu na Konkurs.


prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija provodit će se isključivo u online režimu putem Informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba) (od 30. 08.2021. god.)


Sve informacije o online upisu dostupne su u sekciji Vodič za upis na: www.upis.unsa.ba


U konkursnim prijavnim rokovima kandidat može izabrati najviše tri fakulteta u okviru kojih može birati više smjerova/odsjeka.


Tokom trajanja Konkursnog roka kandidatima će biti omogućena najmanje tri reizbora fakulteta/odsjeka/smjera, a o čemu će biti obaviješteni na početnoj stranici Informacionog sistema putem kojeg se provodi upis.


ZA SVA TEHNIČKA PITANJA PRILIKOM REGISTRACIJE KANDIDATA NA PLATFORMU ZA ONLINE UPIS MOLIMO KONTAKTIRAJTE UNIVERZITETSKI TELEINFORMATIČKI CENTAR NA TELEFON 033 560 240 ili na mail administracija@utic.unsa.ba


 


PRILOG:


PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021/2022. GODINI

Objavljeno: 16.06.2021