O B A V J E Š T E NJ E
O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE
DOKTORSKE DISERTACIJE

O B A V J E Š T E NJ E
O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE
DOKTORSKE DISERTACIJE


U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija Fakulteta daje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE

 DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 

Munevera Begić Ma, student studijskog programa III ciklusa studija-Prehrambene tehnologije prezentirat će rezultate radne verzije  doktorske disertacije pod naslovom:

«UTICAJ TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE NA UKUPNI KVALITET I NIVO PAH JEDINJENJA U „VISOČKOJ PEČENICI“, TRADICIONALNOM SUHOMESNATOM PROIZVODU BOSNE I HERCEGOVINE»

 

Pred Komisijom u sastavu: 

 

1. Dr. Selma Čorbo, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Tehnologija masti i ulja, predsjednik

2. Dr. Amir Ganić, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na oblasti Tehnologija prehrambenih proizvoda animalnog porijekla, mentor-član

3. Dr. Jasna Đinović-Stojanović, viši naučni saradnik na Institutu za tehnologiju mesa u Beogradu, član

4. Dr. Zlatan Sarić,  redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakultet Univerziteta u Sarajevu na oblasti Tehnologija prehrambenih proizvoda animalnog porijekla ,  član

5. Dr.Enisa Omanović-Mikličanin, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Primjenjena hemija u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji, član.

 

 

 

Prezentacija će biti održana 16.06.2021. godine sa početkom u 1100  sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 

Objavljeno: 02.06.2021