JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje šest članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Univerziteta i imenovanje jednog člana Upravnog odbora iz reda studenata

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje šest članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Univerziteta i imenovanje jednog člana Upravnog odbora iz reda studenataNa osnovu člana 125. i 154. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i članova 49, 50, 51. i 56. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Senat Univerziteta u Sarajevu raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje šest članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Univerziteta i imenovanje jednog člana Upravnog odbora iz reda studenata

 

a)      broj članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda redovnih profesora ............... 6

b)      broj članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata ...............................1

 

 

1.      Uvjeti za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora iz reda redovnih profesora:

a)      da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu sa punim radnim vremenom,

b)      da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,

c)      da nije disciplinski kažnjavan za povrede radne discipline ili discipline ponašanja u periodu od tri (3) godine prije kandidiranja za člana Upravnog odbora,

d)      da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnosti u Upravnom odboru Univerziteta.

 

2.      Uvjeti za imenovanje člana Upravnog odbora iz reda studenata:

a)      da je državljanin BiH,

b)      da je stariji od osamnaest (18) godina,

c)      da ima status studenta prvog ili drugog ciklusa studija,

d)      da je član Skupštine Studentskog parlamenta,

e)      da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,

f)       da nije disciplinski kažnjavan za povrede studentske discipline u periodu od godinu dana prije nominiranja za člana Upravnog odbora, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo.

 

3.      Mandat članova Upravnog odbora iz reda redovnih profesora traje četiri (4) godine, a mandat člana Upravnog odbora iz reda studenata traje jednu (1) godinu.

 

4.      Članovi Senata, rektor i prorektori te rukovodioci organizacionih jedinica ne mogu biti birani za članove Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu.

 

5.      Uz prijavu, kandidati za članove Upravnog odbora iz reda redovnih profesora dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:

-          kraću biografiju, adresu, kontakt telefon, e-mail,

-          motivacijsko pismo (znanja, vještine i kompetencije relevantne za poslove iz nadležnosti Upravnog odbora),

-          odluku o posljednjem izboru u zvanje redovnog profesora,

-          potvrdu o radnom odnosu sa punim radnim vremenom,

-          potpisanu i ovjerenu izjavu od nadležne općinske službe kojom potvrđuje sljedeće:

a)      da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnosti u Upravnom odboru Univerziteta,

b)      da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,

c)      da nije disciplinski kažnjavan za povrede radne discipline ili discipline ponašanja u periodu od tri (3) godine prije kandidiranja za člana Upravnog odbora.

Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

                       

6.      Uz prijavu, kandidat za člana Upravnog odbora iz reda studenata dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:

-          uvjerenje o državljanstvu BiH,

-          izvod iz matične knjige rođenih,

-          potvrdu fakulteta/akademije o statusu studenta,

-          potpisanu i ovjerenu izjavu od nadležne općinske službe kojom potvrđuje sljedeće:

a)      da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnosti u Upravnom odboru Univerziteta,

b)      da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,

c)      da nije disciplinski kažnjavan za povrede studentske discipline u periodu od godinu dana prije nominiranja za člana Upravnog odbora, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo.

Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

 

7. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima „Avaz “ i „Oslobođenje“ i na web stranici Univerziteta u Sarajevu.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom na adresu:

Univerzitet u Sarajevu

Obala Kulina bana 7/II

71000 Sarajevo

sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Univerziteta u Sarajevu“.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

 

Objavljeno: 20.01.2018