O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

Mr. Svijetlana Sakić-Dizdarević, student studijskog programa III ciklusa studija-Prehrambene tehnologije prezentirat će rezultate radne verzije  doktorske disertacije pod naslovom:

 

«BIODIVERZITET BAKTERIJA MLIJEČNE KISELINE AUTOHTONOG TRAVNIČKOG/VLAŠIĆKOG SIRA»

 

Pred Komisijom u sastavu: 

 

1. Dr. Zilha Ašimović, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Biohemija u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji-  predsjednik komisije

2. Dr. Zlatan Sarić, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Tehnologija prehrambenih proizvoda animalnog porijekla, mentor-član komisije

3. Dr. Mersiha Alkić-Subašić, doktor poljoprivrednih nauka, docent Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Prehrambena mikrobiologija, član komisije

4.   Dr.  Enver Karahmet, doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Standardizacija i kontrola kvaliteta proizvoda- rezervni član.

 

 

Prezentacija će biti održana 15.04.2021. godine sa početkom u 1000  sati u online formatu. 

 

Objavljeno: 09.04.2021