OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI


Na osnovu člana 5, stava 3 i člana 6, stava 5 Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 49/04), člana 17, stava 5 Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna i fizička lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima (Službeni glasnik BiH br. 51/11 i 79/13 i rješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva br. 03-2-24/2-1634-10/18, kojim se Poljoprivredno-prehrambeni fakultet ovlašćuje da provede obuku odgovornih lica za promet fitofarmaceutskih sredstava na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, pozivamo pravna i fizička lica da se prijave na  predmetnu obuku predviđenim obrascem i u predviđenom terminu.

Obuka će biti organizovana u prostorijama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8 (Kampus Univerziteta - preko puta autobuske stanice, i u prostorijama oglednog poligona Butmir, ulica Butmirska cesta 97, u terminu od 29-31. januara 2021. godine. Ispit je planiran 6. februara 2021. godine, a popravni 12. februara 2021. godine.

Ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, uzrokovane korona virusom, kandidati će biti blagovremeno informisani o načinu provođenja obuke i ispita.

Predeloženi termin važi za oba stupnja obuke: osnovni i napredni (program obuke)-obavezno pogledati program obuke.

Svi kandidati kojima postojeći certifikat ističe 10. februara 2021. godine prijavljuju naprednu obuku.

Rok za prijavu kandidata je do 22. januara 2021. godine.

Cijena obuke je 400,00 KM po kandidatu za osnovnu obuku i 250,00 KM po kandidatu za naprednu obuku. U cijenu je uključen i PDV.

Predviđeni iznos uplatiti na:

Svrha uplate: Obuka odgovornih lica u poljoapotekama

Primalac: Depozitni račun kantona Sarajevo

Broj računa:  1411965320008475

Broj poreznog obveznika: JMB uplatioca

Vrsta prihoda: 722631

Općina: 079

Budžetska organizacija: 2104020

Poziv na broj: 0000000033

 

Kopiju uplatnice i prijavni obrazac dostaviti poštom na adresu fakulteta (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, ulica Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo),  putem faksa 033 667 429 ili skeniranu verziju na e-mail n.karic@ppf.unsa.ba

Sve dodatne informacije mogu se dobiti kod rukovodioca obuke prof. dr Nedžad Karić na telefone 033 225 727, 061 899 640 ili na e-mail n.karic@ppf.unsa.ba

Objavljeno: 24.12.2020