OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI - KORIGOVANA RADNA VERZIJA DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI - KORIGOVANA RADNA VERZIJA DOKTORSKE DISERTACIJE


U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet objavljuje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

O STAVLJANJU NA UVID  JAVNOSTI 

 

 

Korigovane radne verzije doktorske disertacije kandidata Ma. Jasne Hasanbegović, studenta studijskog programa III ciklusa studija-Poljoprivredne nauke, pod naslovom:

«GENETIČKA KARAKTERIZACIJA I FENOTIPSKA VARIJABILNOST POPULACIJA BADEMA (Prunus amygdalus L.) I TREŠNJE (Prunus avium L.) NA PODRUČJU HERCEGOVINE» i izvještaja o ocjeni korigovane radne verzije  doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:

 

1.        Dr. Fuad Gaši, doktor biotehničkih znanosti, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Oplemenjivanje biljaka, predsjednik,

 

2.       Dr. Mirsad Kurtović, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Oplemenjivanje biljaka, mentor-član,

 

3.       Dr. Semina Hadžiabulić, doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor Agromediteranskog fakulteta, Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru na oblasti Genetika i oplemenjivanje biljaka, mentor-član.

 

 

                                                      
Korigovana radna verzija doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu (prizemlje), ulica Zmaja od Bosne 8. svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.

 

 

 

 

Sarajevo, 24.11.2020. godine

 

 

Objavljeno: 24.11.2020