OBAVIJEST O POKRETANJU OBUKE ZA CERTIFICIRANJE SAVJETODAVNE DJELATNOSTI U 2020. GODINI

OBAVIJEST O POKRETANJU OBUKE ZA CERTIFICIRANJE SAVJETODAVNE DJELATNOSTI U 2020. GODINI


Na osnovu Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13) za vršenje poslova savjetodavne djelatnosti poljoprivredni savjetodavci zaposleni u javnim i privatnim poljoprivrednim savjetodavnim službama obavezni su posjedovati certifikat kojim dokazuju da su prošli obuku propisanu člankom 19. stavak (1) navedenog Zakona i uspješno položili stručni ispit za savjetodavce, na temelju kojeg im se dozvoljava obavljanje savjetodavne djelatnosti u javnim i privatnim poljoprivrednim savjetodavnim službama.

 

Prema Pravilniku o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca („Službene novine Federacije BiH“, broj 38/15) i Programu teorijske i praktične obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca („Službene novine Federacije BiH“, broj 103/17), Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu je ovlašten za provođenje obuke propisane Programom teorijske i praktične obuke za certificiranje, provođenje polaganja stručnog ispita i izdavanje certifikata za poljoprivrednog savjetodavca i provođenje obuke propisane Programom obavezne godišnje obuke certificiranih savjetodavaca i izdavanje potvrde za slijedeće oblasti savjetodavne djelatnosti:

1.       Ratarstvo, povrtlarstvo, mehanizacija i ekonomika ratarske i povrtlarske proizvodnje,

2.       Voćarstvo, mehanizacija i ekonomika voćarske proizvodnje,

3.       Vinogradarstvo, mehanizacija i ekonomika vinogradarske proizvodnje,

4.       Stočarstvo, akvakultura, mehanizacija i ekonomika stočarske proizvodnje i akvakulture,

5.       Ruralni razvoj.

 

Teorijski dio obuke će se održavati online, a praktični dio u prostorijama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

Zahtjev za pohađanje obuke i polaganje stručnog ispita kandidati trebaju poslati na adresu: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, sa naznakom za obuku savjetodavaca.

 

Rok za podnošenje zahtjeva je do 20.11.2020. godine.

 

Uz zahtjev kandidat dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeće dokumente:

1.       Ličnu kartu,

2.       diplomu fakulteta (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine),

3.       potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja zvanja diplomiranog inženjera poljoprivrede,

4.       dokaz o uplati iznosa utvrđene naknade troškova za pohađanje obuke, polaganje stručnog ispita i izdavanje.

 

Visina naknade troškova pohađanja obuke, polaganja stručnog ispita i izdavanja certifikata po kandidatu iznosi 500 KM (petsto konvertibilnih maraka). Naknadu snosi kandidat, odnosno poslodavac kod kojeg je kandidat uposlen i uplaćuje je na račun stručne ustanove.

 

Uplate za Poljoprivredno-prehrambeni fakultet vrše se preko Depozitnog računa Kantona Sarajevo na sljedeći način:

Svrha doznake:                               Uplata za obuku savjetodavaca

Primalac:                                           Depozitni račun Kantona Sarajevo

Račun primaoca:                            1411965320008475   

Broj poreznog obveznika:          ID / Matični broj uplatioca

Vrsta prihoda:                                 722631

Općina:                                               079

Budžetska organizacija:              2104020

Poziv na broj:                                  0000000033

Početak obuke planiran je 30.11.2020. godine, a o terminima i rasporedu obuke kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

Za dodatne informacije kontaktirati doc. dr Vedada Falana na mail: v.falan@ppf.unsa.ba ili putem telefona: 033 225-727

 

Zahtjev (Obrazac 1) i Vodič za za pohađanje obuke, polaganje stručnog ispita i dobivanje certifikata za poljoprivrednog savjetodavca, te nastavni planovi obuke (Obrazac 2) po oblastima dati su prilogu.

 

PRILOG:

 

ZAHTJEVza pohađanje obuke i polaganje stručnog ispita za poljoprivrednog savjetodavca


VODIČza pohađanje obuke


Obrazac2. Nastavni plan obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca:RATARSTVO, POVRTLARSTVO, mehanizacija i ekonomika ratarske i povrtlarskeproizvodnje


Obrazac2. Nastavni plan obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca:VOĆARSTVO, mehanizacija i ekonomika voćarske proizvodnje


Obrazac2. Nastavni plan obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca:VINOGRADARSTVO, mehanizacija i ekonomika vinogradarske proizvodnje


Obrazac2. Nastavni plan obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca: RURALNIRAZVOJ


Obrazac2. Nastavni plan obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca: STOČARSTVO,AKVAKULTURA, mehanizacija i ekonomika stočarskeproizvodnje i akvakultureObjavljeno: 29.10.2020