O B A V J E Š T E NJ E O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

O B A V J E Š T E NJ E O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE


U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

U skladu sa članom  32. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija daje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE 

 

 

MA. Amna Bijedić, student studijskog programa III ciklusa studija –Prehrambene tehnologije, branit će projekt doktorske disertacije pod naslovom:

 

 

„UTJECAJ NAČINA EKSTRAKCIJE NA SVOJSTVA SOKOVA OD ŠUMSKE BOROVNICE“

 

Pred Komisijom u sastavu:

 

 

 

1.       Dr. Mirela Kopjar, doktor biotehničkih znanosti, redovni profesor na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku,  za naučnu oblast Prehrambena tehnologija., predsjednik komisije

 

2.       Dr. Asima Akagić, doktor poljoprivrednih nauka, redovni  profesor  Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Prehrambene tehnologije, član komisije

 

3.       Dr. Pakeza Drkenda, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Voćarstvo, član komisije

 

4.       Dr. Sanja Oručević-Žuljević, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast prehrambene tehnologije, rezervni član komisije.

 

Odbrana projekta doktorske disertacije zakazana je za petak, 30.10.2020. godine u 12 sati preko ZOOM platforme.

 

 

 

  

Objavljeno: 22.10.2020