OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE


U N I V E R Z I T E T U S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET


U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu


u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija Fakulteta daje


O B A V J E Š T E NJ E


O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE


DOKTORSKE DISERTACIJE


Alen Mujčinović Ma, student studijskog programa III ciklusa studija-

Poljoprivredne nauke prezentirat će rezultate radne verzije doktorske disertacije

pod naslovom:

«UTICAJ JAVNIH POLITIKA NA KVALITET POSLOVANJA PROIZVOĐAČA

LJEKOVITOG I AROMATIČNOG BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI»

Pred Komisijom u sastavu:

1. Dr. Vedad Falan, doktor poljoprivrednih nauka, docent Poljoprivredno-prehrambenog

fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Mikroekonomika poljoprivrede i prehrambene

industrije, predsjednik

2. Dr. Aleksandra Nikolić, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-

prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na oblasti Mikroekonomika poljoprivrede i

prehrambene industrije, mentor-član

3. Dr. Mirha Đikić, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-

prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na oblasti Biljna poljoprivredna proizvodnja,

član

4. Dr. Mirza Uzunović, doktor poljoprivrednih nauka, docent Poljoprivredno-prehrambenog

fakultet Univerziteta u Sarajevu na oblasti Mikroekonomika poljoprivrede i prehrambene

industrije, rezervni član.


Prezentacija će biti održana 17.09.2020. godine sa početkom u 11 00 sati u

Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u

Sarajevu.

Objavljeno: 10.09.2020