O B A V J E Š T E NJ E ZA SVE STUDENTE

O B A V J E Š T E NJ E ZA SVE STUDENTE


1. Na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u septembarskom roku ispiti za SVE module održavaju se u online režimu;

2. Odbrane završnih radova na svim ciklusima studija, uključujući i radne i finalne verzije doktorske disertacije vršit će se online ili u učionici uz prisustvo komisije, zapisničara i kandidata koji brani rad, uz poštivanje epidemioloških mjera;

3. Po akademskom kalendarau Univerziteta u Sarajevu, prvi septembarski ispitni rok traje od 31.8.-11.9.2020

4. Drugi (popravni) ispitni rok je od 18.9.-30.9.2020. kada studenti mogu polagati samo 1 (jedan) ispit te predlažem da se održe po slijedećem rasporedu: 23.24.i 25.9.2020. (studenti su obavezni prijavu izvršiti na šalteru studentske službe); Raspored polaganja bi bio po  slijedećem redoslijedu: - srijeda,23.09.2020.- održaće se svi ispiti prve godine prvog ciklusa studija i prve godine Mastera; -četvrtak, 24.09.2020. - održaće se svi ispiti druge godine prvog ciklusa studija i druge godine Mastera i petak, 25.09.2020. - održaće se svi ispiti  treće godine prvog ciklusa studija.

5. Ovjera ljetnog i upis zimskog semestra  14.9.-30.9.2020.;

6. Završetak studijske godine 30.9.2020.;

7. Ispiti za student koji ne studiraju u skladu sa bolonjskim principom održavati će se jednom mjesečno u dogovoru sa predmetnim nastavnikom;

8. Kandidati koji prijavljuju završne radove, radi stvaranja manjih gužvi na fakultetu, prijavu predaju na studentsku sližbu fakulteta bez čekanja na potpise prodekana za nastavu i šefa odsjeka. Potpisivanje istih obavit će se na studentskoj službi po predaji obrazaca.
Prodekan za nastavu:

Prof.dr. Lutvija Karić
Objavljeno: 09.09.2020