OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija Fakulteta daje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA

 DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 

Arnela Okić  Ma, student studijskog programa III ciklusa studija-Poljoprivredne nauke prezentirat će rezultate radne verzije  doktorske disertacije pod naslovom:

«PRISUTNOST VIRUSA U AUTOHTONIM I INTRODUCIRANIM SORTAMA ŠLJIVE NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE I NJIHOVA DJELOMIČNA KARAKTERIZACIJA»

 

Pred Komisijom u sastavu: 

 

1. Dr. Nedžad Karić, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Zaštita bilja, predsjednik

2. Dr. Darko Vončina, doktor biotehničkih znanosti, vanredni profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na području biotehničkih nauka, grana Fitomedicina, mentor-član

3. Dr. Bogdan Cvjetković, doktor biotehničkih znanosti, profesor emeritus Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član

4. Dr. Fuad Gaši, doktor poljoprivrednih nauka,  redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakultet Univerziteta u Sarajevu na oblasti Oplemenjivanje biljaka, član.

5. Dr. Pakeza Drkenda, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta  u Sarajevu na oblasti voćarstvo, član.

 

Prezentacija će biti održana 22.07.2020. godine sa početkom u 1100  sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 

Sarajevo, 09.07.2020. godine

 

  


Objavljeno: 09.07.2020