O B A V J E Š T E NJ E O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

O B A V J E Š T E NJ E O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

Korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, kandidata mr. Emire Hukić, studenta studijskog programa III ciklusa studija-Poljoprivredne nauke, pod naslovom «SVOJSTVA TLA I DINAMIKA ORGANSKE MATERIJE U ŠUMAMA BUKVE I JELE (SA SMRČOM) NA KREČNJACIMA I DOLOMITIMA NA PODRUČJU BJELAŠNICE» i Izvještaja o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:

1. Dr. Sead Vojniković, doktor šumarskih nauka, redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na predmetima Fitocenologija u šumarstvu, Tipologija šuma, Zaštićena šumska područja i Biodiverzitet i konzervacija, predsjednik,

2. Dr. Hamid Čustović, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za oblast Pedologija, mentor-član,

3. Dr. Mihajlo Marković, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci za oblast Zemljišta i vode, član,

4. Dr. Primož Simončič, doktor biotehničkih nauka, naučni savjetnik Gozdarski inštitut Slovenije za oblast Pedologija, zamjenik člana.

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu (prizemlje), ulica Zmaja od Bosne 8. svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.

    Objavljeno: 20.01.2018