O B A V J E Š T E NJ E
O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

O B A V J E Š T E NJ E
O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE


U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija Fakulteta daje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA

 DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 

Mr. Emir Bećirović, student studijskog programa III ciklusa studija-Poljoprivredne nauke prezentirat će rezultate radne verzije  doktorske disertacije pod naslovom:

«PROIZVODNI I TRŽIŠNI RIZIK U PROIZVODNJI JAGODASTOG VOĆA NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE»

 

Pred Komisijom u sastavu: 

 

1. Dr. Sabahudin Bajramović, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakultet Univerziteta u Sarajevu na oblasti Mikroekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije, predsjednik

2. Dr. Jaka Žgajnar, doktor biotehnoloških nauka, vanredni profesor na Biotehnološkom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, na oblasti Politika i ekonomija upravljanja prirodnim resursima, mentor-član,

. Dr. Mirsad Kurtović, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Oplemenjivanje biljaka, član

4. Dr. Dragana Ognjenović, doktor poljoprivrednih nauka,  redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakultet Univerziteta u Sarajevu na oblasti Mikroekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije, rezervni član.

 

Prezentacija će biti održana 23.06.2020. godine sa početkom u 1200  sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Objavljeno: 16.06.2020