GEOTERMALNE PUMPE PUŠTENE U RAD!

GEOTERMALNE PUMPE PUŠTENE U RAD!


U sklopu istraživanja „Testiranje primjene geotermalnog zagrijavanja u plastenicima (TREG)“, koje finasira Švicarski Caritas u Bosni i Hercegovini (CACH) u saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu (PPF), poljoprivrednom zadrugom Vip Drina iz Ustikoline te poljoprivrednom zadrugom iz Konjica, ove sedmice je izvršen tehnički prijem i puštanje u rad 3 geotermalne pumpe.Ovo istraživanje je dio CACH projekta „Stvaranje radnih mjesta i prihoda u poljoprivrednom sektoru u Bosni i Hercegovini (IGAS)“, a koji se realizira u period od 2016 - 2021. godine.

U okviru TREG istraživačkog projekta koji će trajati duže od dvije godine, biće obavljena sveobuhvatna analiza uticaja zagrijavanja zaštićenog prostora geotermalnom energijom na određene osobine povrtlarskih (paradajz, salata i luk) i voćarskih kultura (jagoda), kao i analiza ekonomske opravdanosti korištenja geotermalnih pumpi u plasteničkoj proizvodnji. Istraživanja će biti provedena u različitim agroekološkim uslovima (Konjic – Borci, Ustikolina i Sarajevo – Butmir), te u različitim proizvodnim uslovima unutar plastenika.

------------------------------------------

Osnovni cilj TREG projekta je odrediti najpovoljnije termine sadnje i najadekvatniji način proizvodnje odabranih poljoprivrednih kultura u uslovima zagrijavanja, kao i testirati ekonomsku opravdanost ovakvog načina proizvodnje na prostoru BiH.

------------------------------------------
U martu ove godine počelo se sa postavljanjem instalacije za geotermalno zagrijavanje, a nakon toga i postavljanje plastenika. Na svaku lokaciju istraživanja postavljena su po da plastenika površine 100 m2.

U toku ove sedmice upriličeno je testiranje, a zatim i puštanje u rad geotermalnih pumpi na sve ti lokacije istraživanja. Ovim pumpama biće moguće zagrijavati tlo i zrak unutar plastenika. Pored toga, do sada je u sklopu projekta napisan detaljan priručnik za provođenje svih aktivnosti u toku istraživanja i kreirana jedinstvena forma za digitalni unos mjernih parametara. Ovaj „digitalni dnevnik proizvodnje“ omogućava partnerima u projektu da direktno na terenu preko android aplikacije (KoBoCollect) unose izmjerene proizvodne i ekonomske parametre koji se automatski šalju i snimaju u cloud bazu podataka, a odakle su dostupni u bilo kojem momentu i na bilo kojoj lokaciji.
Naredni koraci idu u pravcu provođenja analiza tla, pred sjetvene pripreme, postavljanju mjernih uređaja i senzora. U plastenicima i u njihovoj neposrednoj blizini, biće postavljeni senzori za praćenje temperature zraka, vlažnosti zraka, vlažnosti lista, temperature tla, vlažnosti tla, sunčeve radijacije, a biće praćen i utrošak električne energije i vode korištene za navodnjavanje.
Uskoro se kreće i sa sadnjom prve testne kulture, jagode sorte Clery i Capri.

Zbog multidisciplinarnosti samog istraživanja u njegovu realizaciju uključen je veliki broj istraživača, osoblja kao i studenata dodiplomskog i master studija Poljoprivredno-prehrambenog Fakulteta u Sarajevu.

 

#caritasswitzerlandinBiH

#caritasšvicarskeubih

#univerzitetusarajevu

#UNSA

#universityofsarajevo

#poljoprivrednoprehrambenifakultet

#ppf

#facultyofagricultureandfoodsciencesObjavljeno: 26.05.2020