OBAVJEŠTENJE O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVJEŠTENJE O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

U skladu sa članom 32. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija daje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 

Mr. Emina Sijahović, student studijskog programa III ciklusa studija-Poljoprivredne nauke, branit će projekt doktorske disertacije pod naslovom:

 

 

„EFEKTI PRIMJENE PIROFILITA NA SADRŽAJ I PRISTUPAČNOST ELEMENATA BILJNE ISHRANE I TEŠKIH METALA U SISTEMU TLO-BILJKA U OKVIRU IN SITU I EX SITU METODE REMEDIJACIJE ZEMLJIŠTA“

 

 Pred Komisijom u sastavu:

                           

1.       Prof. dr. Lutvija Karić, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za oblast Povrtlarstvo, predsjednik,

2.      Doc. dr. Mirza Tvica, docent  Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za oblast Pedologija, agrohemija i melioracije, član,

3.      Prof. dr. Hamdija Čivić, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za oblast Pedologija, agrohemija i melioracije, član,

 

 

Odbrana projekta doktorske disertacije zakazana je za 28.05.2020. godine sa početkom u 1100  sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 

 

 

Sarajevo, 18.05.2020. godine           


 

Objavljeno: 21.05.2020