OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija Fakulteta daje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA

 DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 

Mr. Dženan Hadžić, student studijskog programa III ciklusa studija-Poljoprivredne nauke prezentirat će rezultate radne verzije  doktorske disertacije pod naslovom:

«SADRŽAJ ISPARLJIVIH MASNIH KISELINA U RUMENU MLIJEČNIH KRAVA U ZAVISNOSTI OD VELIČINE ČESTICA OBROKA I UTICAJ NA PROIZVODNO-KVALITATIVNE PARAMETRE MLIJEKA»

 

Pred Komisijom u sastavu: 

 

1. Dr. Zlatan Sarić, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Tehnologija prehrambenih proizvoda animalnog porijekla, predsjednik,

2. Dr. Emir Džomba, doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Ishrana životinja, mentor-član,

3. Dr. Senada Čengić-Džomba, doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakultet Univerziteta u Sarajevu na oblasti Ishrana životinja, mentor-član,

4. Dr. Zvonko Antunović, doktor biotehničkih znanosti, redovni profesor Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, područje Biotehničkih znanosti, grana stočarstvo, član.

5. Dr.  Saud  Hamidović, doktor biotehničkih nauka, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na oblasti Mikrobiologija u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji, član

6. Dr.   Admir  Dokso, doktor poljoprivrednih  nauka, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na oblasti  Stočarstvo. Rezervni član.

 

Prezentacija će biti održana 04.06.2020. godine sa početkom u 1100  sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 

Sarajevo, 18.05.2020. godine

Objavljeno: 19.05.2020