SENAT UNSA: ZAKLJUČCI O IZMJENI NAČINA REALIZACIJE NASTAVNOG PROCESA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU I PREPORUKE O PONAŠANJU STUDENATA I ZAPOSLENIKA

SENAT UNSA: ZAKLJUČCI O IZMJENI NAČINA REALIZACIJE NASTAVNOG PROCESA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU I PREPORUKE O PONAŠANJU STUDENATA I ZAPOSLENIKA


S obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju u BiH i Regionu i odluke i preporuke Kriznih štabova ministarstava zdravstva KS i FBiH, Univerzitet u Sarajevu je održao 22. vanrednu sjednicu Senata sa jednom tačkom Dnevnog reda:

 1. Organizacija nastavnog procesa na Univerzitetu u Sarajevu u uslovima pojave koronavirusa (COVID-19).

Imajući u vidu sljedeće činjenice:

 • na Univerzitetu u Sarajevu studira oko 27 000 studenata, od čega redovnih i redovnih samofinansirajućih oko 18 500,
 • oko 45% studenata dolaze izvan Kantona Sarajevo od kojih je njih oko 1300 smješteno u studentskim domovima,
 • oko 4% studenata dolaze izvan BiH, uglavnom iz zemalja Regiona,
 • skoro svi fakulteti i akademije Univerziteta u Sarajevu imaju broj studenata veći od 250, a najveći broj OJ u svakom momentu ima više od 250 studenata na jednom mjestu,
 • trenutno je na Univerzitetu u Sarajevu oko 100 studenata kroz različite programe mobilnosti,

a u cilju zaštite zdravlja studenata i zaposlenika Univerziteta u Sarajevu i prevencije pojave i širenja zaraze koronavirusom, Senat Univerziteta u Sarajevu je u skladu sa članom 57. Zakona o visokom obrazovanju i člana 59. Statuta donio sljedeće Zaključke o izmjeni načina realizacije nastavnog procesa na Univerzitetu u Sarajevu u periodu od dvije sedmice s početkom od 12.03.2020. godine i Preporuke o ponašanju studenata i zaposlenika.

Z A K LJ U Č C I

 1. Teoretska i praktična nastava „u učionici“ na organizacionim i podorganizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu se obustavlja. Sugeriše se organizacionim i podorganizacionim jedinicama organizacija i realizacija online nastave korištenjem već uspostavljenih platformi za DL studij, besplatnih platformi, intraneta, e-maila i svih raspoloživih kanala elektronske komunikacije.
 2. Nastava koja se izvodi izvan prostora organizacionih i podorganizacionih jedinica se u potpunosti obustavlja.
 3. Nastava koju nije moguće realizirati online mora se u potpunosti nadoknaditi po sticanju uslova, a u dogovoru sa asocijacijama studenata OJ.
 4. Zadužuju se nastavnici i saradnici Univerziteta u Sarajevu za intenzivnije konsultacije i komunikaciju sa studentima putem raspoloživih kanala e-komunikacije.
 5. Obavezuju se studenti da vrijeme online realizacije nastave maksimalno koriste za učenje i spremanje ispita čiji termini u ovom momentu ostaju u skladu sa već utvrđenim akademskim kalendarom za studijsku 2019/2020. godinu.
 6. Zadužuju se rukovodioci i uposlenici Univerziteta u Sarajevu – nastavno i nenastavno osoblje, osim onih iz rizičnih kategorija i onih sa manifestnim simptomima respiratornih infekcija, na pojačan rad na radnom mjestu, ali po potrebi i od kuće u smislu: organizacije radnog procesa u promijenjenim uslovima - smanjenje ličnih kontakata, priprema materijala za online nastavu, intenzivne konsultacije i sa studentima putem e-komunikacije, praćenje realizacije online nastave i učenja, pojačane mjere higijene prostora i opreme, pojačana kontrola ulaska u objekte i zadržavanja u istim...
 7. Otkazuju se sve aktivnosti koje podrazumijevaju okupljanja i direktne kontakte većeg broja osoba, među kojima i aktivnosti iz Projekta promocije upisa na UNSA u studijskoj 2020/2021. godini („Budi student fakulteta/akademije UNSA na jedan dan“, Dan otvorenih vrata UNSA), te se promocija upisa ima provoditi putem medija i društvenih mreža.
 8. Univerzitet u Sarajevu će nastaviti sa praćenjem epidemiološke situacije i preporuka nadležnih institucija, te postupati u skladu sa istim.
 9. Formira se Krizni štab Univerziteta u Sarajevu kojeg čine rektor, prorektori i predsjednici grupacija nauka i umjetnosti.

 

P R E P O R U K E

COVID -19: Preporuka postupanja za studente i za uposlenike Univerziteta u Sarajevu

Specifične mjere zaštite za COVID-19 (en. Coronavirus disease-19)

Mjere za sprječavanje unosa i ranu detekciju COVID-19

U skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, kao i u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine Federacije BiH“, broj 29/05), potrebno je provesti postupke koji su usmjereni na rano otkrivanje eventualnog slučaja COVID-19 i sprječavanja širenja uzročnika bolesti.

S tim u vezi, za sve studente i uposlenike koji su unazad  14 dana boravili u Kini, Iranu, Južnoj Koreji, Francuskoj, Njemačkoj i Španiji te koji su doputovali u BiH iz Italije, posebno italijanskih pokrajina Lombardija, Veneto, Emilia Romagna i Pijemont, u trajanju od 14 dana od napuštanja zahvaćenih područja, provodi se:

 1. aktivan zdravstveni nadzor (javljanje zdravstvenog stanja teritorijalno nadležnom epidemiologu prema adresi stanovanja/boravka)
 2. samoizolacija na temelju rješenja graničnog sanitarnog inspektora o podvrgavanju zdravstvenom nadzoru radi praćenja pojave simptoma respiratornih bolesti.

U smislu navedenih preporuka nužno je provesti i:

 • Aktivan zdravstveni nadzor nad zdravim studentima i uposlenicima koji dolaze iz zahvaćenih područja a nemaju neke od simptoma respiratornih smetnji, što PODRAZUMIJEVA SAMOIZOLACIJU kod kuće ili u studentskom domu (organiziranom smještaju) i pri tome trebaju u prostoriji/sobi boraviti sami. Dakle, kada god je moguće, organizirati da takav student ili uposlenik boravi sam u sobi te da ne dijeli sobu s drugim osobama.
 • Studenti i uposlenici koji dolaze iz zahvaćenih područja, a imaju neki od simptoma respiratornih smetnji (nagli početak barem jednog od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj i otežano disanje ('borba za zrak'), obavezno trebaju kontaktirati nadležnu epidemiološku službu. 

S obzirom na dinamičan razvoj epidemiološke situacije, kako u BiH i regionu, tako i u Svijetu, navedene preporuke se mogu promijeniti te je stoga nužno pratiti internet stranice Federalnog zavoda za javno zdravstvo (https://www.zzjzfbih.ba/covid-19/) i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (https://www.zzjzks.ba/coronavirus/) na kojima se svakodnevno objavljuju ažurirani podaci vezano uz koronavirus, kao i mjere prevencije.

Opšte mjere zaštite:

Uz navedeno, neophodno je u organiziranom smještaju studenata, kao i u prostorima Univerziteta u Sarajevu, sanitarnim čvorovima te u prostorima gdje je organizirana ishrana osigurati:

 • pranje ruku sapunom i tekućom vodom te sušenje ruku jednokratnim ručnicima ili korištenje dezinficijensa na bazi alkohola
 • izostanak sa radnih/nastavnih obaveza uposlenicima i studentima koji imaju simptome infekcije dišnih puteva, imaju povišenu temperaturu, grlobolju, kašalj i otežano disanje
 • redovno a najmanje dva puta dnevno provjetravanje prostorija
 • poticanje boravka na otvorenom kada god to vremenske prilike dozvoljavaju.

Studente i uposlenike podsjećamo na pridržavanje preporuka opštih mjera zaštite:

 • redovno pranje ruku sapunom i vodom ili upotreba dezinficijensa na bazi alkohola
 • prilikom kašljanja i kihanja potrebno je prekriti usta i nos papirnatom maramicom i poslije je  odbaciti u koš za otpatke te operite ruke
 • izbjegavati bliski kontakt i neverbalnu komunikaciju (rukovanje, grljenje, ljubljenje) s osobama koje imaju simptome infekcije dišnih puteva, imaju povišenu temperaturu, grlobolju, kašalj i otežano disanje
Objavljeno: 12.03.2020