KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE

KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE


UNIVERZITET U SARAJEVU

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET


Na osnovu čl. 121. Zakona o visokom obrazovanju («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj: 36/22), čl. 233. Statuta UNSA broj: 01-14-35-1/23 od 26.07.2023. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2-57/24 od 31.01.2024. godine, raspisuje se


K O N K U R S


za izbor akademskog osoblja u akademsko (nastavno-naučno) zvanje:

1. Redovni profesor za naučnu oblast/granu Stočarstvo ....... jedan izvršilac na puno radno vrijeme

2.Viši asistent za naučnu oblast/granu Primijenjena hemija i biohemija u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji ......... jedan izvršilac na puno radno vrijeme

Odredbama člana 112. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 36/22) propisani su minimalni uslovi za izbor akademskog osoblja u akademska (naučno- nastavna) zvanja koje kandidati moraju ispunjavati i potvrditi ispravama i drugom dokumentacijom koja se dostavlja uz prijavu na konkurs.

Zakonski minimalni uslovi za izbor u navedena nastavno-naučna zvanja su:

Redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, minimalno osam naučnih radova u priznatim publikacijama objavljenih nakon izbora u zvanje vanrednog profesora, od čega su četiri naučna rada objavljena u publikacijama indeksiranim u relevantnim naučnim bazama, dvije objavljene knjige, dva originalna stručno-naučna djela, kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje tri kandidata za stepen drugog ciklusa/integriranog studija odnosno ekvivalenta i jednog kandidata trećeg ciklusa studija odnosno ekvivalenta.

U slučaju da kandidat pri izboru u akademsko zvanje nije ispunio neki od sljedećih uslova: objavljena knjiga, mentorstvo ili originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, navedeni uslov može biti zamijenjen ispunjavanjem drugih kriterija kako slijedi:

a) knjiga se može zamijeniti s tri dodatna naučna rada objavljena u priznatim publikacijama u relevantnim naučnim bazama ili s tri originalna naučna uspjeha kao što su projekat, patent ili originalni metod;

b) poglavlje knjige/zbornika objavljeno kod izdavača kategorije A prema CERES/EADI listi može supstituirati jedan naučni rad u publikacijama indeksiranim u relevantnim bazama podataka, dok poglavlje u knjigama/zbornicima domaćih izdavača ili izdavača nižih kategorija prema CERES/EADI listi može supstituirati jedan naučni rad u priznatim publikacijama;

c) mentorstvo na trećem ciklusu studija se može zamijeniti s jedan dodatna naučna rada objavljena u priznatim publikacijama u relevantnim naučnim bazama dva dodatna mentorstva na drugom ciklusu;

d) mentorstvo na drugom ciklusu studija može se zamijeniti s jednim dodatnim naučnim radom objavljenim u priznatoj publikaciji, odnosno, jednim javno predstavljenim umjetničkim radom u slučaju umjetničko-nastavnih zvanja i projekat, patent ili metod ili povećane administrativno-stručne obaveze (vođenje odsjeka, katedri, centra i sl., učešće u komisijama za odbranu, izbor u akademska zvanja isl.);

e) projekt, patent, metod može se zamijeniti za jedan izvorni naučni rad ili povećane administrativno- stručne obaveze (vođenje odsjeka, katedri, centra i sl.);

f) originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod se može zamijeniti s dva dodatna naučna rada objavljena u priznatoj publikaciji u relevantnim naučnim bazama ili s objavljenom knjigom. 

Viši asistent: završen drugi ciklus studija ili njegov ekvivalent s najmanje 300 ECTS, 8 ili 3,5 ili VII stepen studija po predbolonjskom sistemu studija s najnižom prosječnom ocjenom 8;

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili u ovjerenoj kopiji kako slijedi:

-Prijava na konkurs za izbor u zvanje sa popisom priložene dokumentacije (1. i 2.)

-Biografija (CV) (1. i 2.)

-Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu BIH ne starije od šest mjeseci (1. i 2.)

-Ovjerene kopije diploma i druge dokumentacije o stečenom obrazovanju odgovarajućeg studija za oblast

za koju se konkuriše ili ovjerene kopije rješenja o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija ako su stečene u inostranstvu (1. i 2.)

-Uvjerenja o prosjeku ocjena tokom studija (2.)

-Podatke o eventualnim nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti, ako ih posjedujete (1. i 2.)

-Lista objavljenih knjiga, udžbenika i nauč. radova kao i same knjige i radovi od posljednjeg izbora (1.)

- Potvrda o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u zvanju vanredni profesor (1.)

-Popis od minimalno osam naučnih radova u priznatim publikacijama objavljenih nakon izbora u zvanje vanrednog profesora, od čega su četiri naučna rada objavljena u publikacijama indeksiranim u relevantnim naučnim bazama sa priloženim kopiranim radovima (1.)

-Dvije objavljene knjige (1.)

-Potvrda o dva originalna stručno-naučna djela, kao što je projekt, patent ili originalni metod (1.)

-Potvrda o uspješno završenom mentorstvu najmanje tri kandidata za stepen drugog ciklusa/integriranog studija odnosno ekvivalenta (1.)

-Potvrda o uspješno završenom mentorstvu jednog kandidata III ciklusa studija odnosno ekvivalenta (1.)

-U slučaju da kandidat pri izboru u akademsko zvanje nije ispunio neki od sljedećih uslova: objavljena knjiga, mentorstvo ili originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod navedeni uslov može biti zamijenjen ispunjavanjem drugih kriterija kako je naprijed navedeno, s tim što kandidat mora navesti i priložiti dokaz o ispunjavanju tih drugih kriterija.

-Kandidati koji konkurišu a izabrani su u akademsko zvanje prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), imaju prava propisana članom 176. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 36/22) i u prijavi su dužna pozvati se na ista i dokumentovati ispunjavanje uslova za izbor propisanih ranijim Zakonom i provedbenim propisima.

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs za izbor u akademsko zvanje, obavezan je u svojoj prijavi naznačiti akademsko zvanje i oblast za koje se prijavljuje. U suprotnom, takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Fakulteta odnosno zaključno sa 02.03.2024. godine. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj 033 225-727 lokal 111.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dostavljaju na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU- POLJOPRIVREDNO- PREHRAMBENI FAKULTET Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo
Objavljeno: 16.02.2024