OBAVJEŠTENJE O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVJEŠTENJE O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE


U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija Fakulteta daje

 

 O B A V J E Š T E NJ E

O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE 

 

 

Mr. AFRIM SHARKU, student studijskog programa III  ciklusa studija- Poljoprivredne nauke prezentirat će projekat doktorske disertacije pod naslovom:

 

„MULTIFUNKCIONALAN NAČIN KORIŠTENJA ZEMLJIŠNIH RESURSA OPŠINE ORAHOVAC KAO MODEL PROSTORNOG PLANIRANJA I ODRŽIVOG RAZVOJA KOSOVA“

 

Pred Komisijom u sastavu:

 

1.        Dr. Mirza Ponjavić, vanredni profesor Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli za užu naučnu oblast Geoprostorne informacije, inženjerska grafika i numeričko modeliranje, predsjednik,

 

2.       Dr. Hamid Čustović, penzionisani profesor  Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta za naučnu oblast Pedologija i emeritus Univerziteta u Sarajevu, supervizor-član

 

3.       Dr. Melisa Ljuša, vanredni profesor  Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Pedologija, agrohemija i melioracije -  član,

 

4.       Dr. Hamdija Čivić, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  na oblasti  Pedologija, agrohemija i melioracije,  član

 

5.       Dr.Mirza Tvica, docent Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  na oblasti  Pedologija, agrohemija i melioracije - član

 

6.       Dr.Mirha Đikić, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Biljna proizvodnja -   rezervni član.

                                                     
Prezentacija će biti održana u srijedu, 09.02.2022.godine sa početkom u 10 sati, u online formatu.

 

 

Sarajevo, 03.02.2022. godine
 

 

 

 

Objavljeno: 04.02.2022