O B A V J E Š T E NJ E O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. SVIJETLANE SAKIĆ-DIZDAREVIĆ

O B A V J E Š T E NJ E O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. SVIJETLANE SAKIĆ-DIZDAREVIĆ


U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

 

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet objavljuje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

O STAVLJANJU NA UVID  JAVNOSTI 

 

 

Korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata mr. Svijetlane Sakić-Dizdarević, studenta studijskog programa III ciklusa studija – Prehrambene tehnologije, pod naslovom:

«BIODIVERZITET BAKTERIJA MLIJEČNE KISELINE AUTOHTONOG TRAVNIČKOG/VLAŠIĆKOG SIRA» i Izvještaja o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:

 

1.      Dr. Zilha Ašimović, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na oblasti Biohemija u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji  - predsjednik komisije

2.      Dr. Zlatan Sarić, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Tehnologija prehrambenih proizvoda animalnog porijekla –  Mentor-član komisije

3.      Dr. Mersiha Alkić-Subašić, docent Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na oblasti Mikrobiologija u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji -član

4.      Dr. Enver Karahmet, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na oblasti Standardizacija i kontrola kvaliteta proizvoda -  rezervni član.

 

 

                                                     
Korigovana radna verzija doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu (prizemlje), ulica Zmaja od Bosne 8. svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.

 

 


Objavljeno: 30.04.2021