O B A V J E Š T E NJ E O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

O B A V J E Š T E NJ E O ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

Mr. Ejub Trako, student studijskog programa III ciklusa studija-Poljoprivredne nauke prezentirat će  projekat  doktorske disertacije pod naslovom:


«Evaluacija i reklasifikacija tipova tala pedološke karte Bosne i Hercegovine korištenjem savremenih metoda nacionalne genetske i svjetske referentne klasifikacije“» 


Pred Komisijom u sastavu:  


1. Dr. Hamdija Čivić, redovni profesor  Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti Pedologija, agrohemija i melioracije-  predsjednik,

2. Dr. Mihajlo Marković, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci za oblasti Zemljište i voda- član 

3. Dr. Melisa Ljuša, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakultet Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti  Pedologija, agrohemija i melioracije- član,

4. Dr. Radica Ćorić,  vanredni profesor Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru na naučnoj oblasti Pedologija, agroekologija i zaštita okoliša, rezervni član.
Prezentacija će biti održana 31.03.2021. godine sa početkom u 100  sati u online formatu.
Objavljeno: 25.03.2021