BIBLIOTEČKO INFORMATIČKI CENTAR

DOBRODOŠLI

Pravila korištenja biblioteke i čitaone

 

 • - Udžbenička literatura biblioteke(obavezni primjerak) se koristi isključivo u Čitaoni
 • - Ukoliko biblioteka raspolaže sa više primjeraka udžbenika, isti se može dobiti na korištenje van biblioteke
 • - Knjige i udžbenici se mogu koristiti  van biblioteke na revers najviše mjesec dana, zavisno od zahtjeva drugih studenata za tim udžbenikom
  - Istovremeno se može koristiti najviše dvije knjige za koje korisnik odgovara
 • - Studenti mogu produžiti revers 15 dana, ako za istu knjigu ne postoji interes drugih korisnika
 • - Produžiti revers se može lično ili preko telefona
 • - Knjiga koja je podignuta na revers ne smije se ustupiti drugom korisniku
 • - Leksikoni, enciklopedije, riječnici, skupocjene i rijetke knjige, časopisi, doktorske disertacije, magistarski i diplomski radovi se ne mogu iznositi van biblioteke
 • - Pri međubibliotečkoj posudbi i fotokopiranju korisnik snositi troškove
 • - Fotokopiranje je dozvoljeno uz poštivanje autorskih prava
 • - Studenti su dužni prije upisa u narednu školsku godinu vratiti sve knjige, što bibliotekar potvrđuje pečatom u indeks
 • - Studenti koriste Čitaonu na osnovu indexa, a ostali korisnici ( izuzev zaposlenih na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu) na osnovu lične karte
 • - Kada napušta Čitaonu, korisnik predaje knjigu dežurnom radniku(bibliotekaru)
 • - Ako ne želi knjigu koristiti korisnik se razdužuje na kartonu čitaoca i povratom knjige
 • - Korisnik se može služiti pozajmljenom knjigom ili časopisom u Čitaonici najviše 20 dana, bibliotekar može produžiti ovaj rok
 • - Korisnik je dužan pažljivo postupati s građom koja mu je data na korištenje. Nije dozvoljeno grubo i nepažljivo listanje, savijanje listova, pisanje, podvlaćenje itd.
 • - Ako se utvrdi da je korisnik oštetio građu ili izgubio, dužan je nadoknaditi štetu nabavkom bibliografski identičnog primjerka
 • - Ukoliko publikacija nije lako dostupna ili se mora izvršiti pretraga kataloga potrebno je publikaciju poručiti dan ranije