BIBLIOTEČKO INFORMATIČKI CENTAR

DOBRODOŠLI

Historijat bibliotečke djelatnosti

 

 • Biblioteka Poljoprivredno‐prehrambenog fakulteta po svojoj namjeni spada u red visokoškolskih biblioteka Univerziteta u Sarajevu. U sastavu je Fakulteta i snabdjevena je potrebnom naučnom i stručnom literaturom za izvođenje nastave. Biblioteka Fakulteta posjeduje informacione resurse i servise koje koristi radi ispunjenja svojih osnovnih ciljeva i zadataka. Nastala ubrzo poslije osnivanja Fakulteta biblioteka se sa njegovim razvojem proširivala i obogaćivala sa knjižnim fondom s ciljem da pomaže nastavni, naučno‐istraživački i stručnirad. Godine 1991. biblioteka tadašnjeg Poljoprivrednog fakulteta bila je jedna od većih visokoškolskih biblioteka sa knjižnim fondom od oko 150 000 bibliotečkih jedinica, bogatom zbirkom diplomskih, magistarskih i doktorskih radova, kao i naučnoistraživačkih elaborata, studija i seminarskih radova iz oblasti poljoprivrede i prehrambenih tehnologija. Putem međubibliotečke razmjene biblioteka Fakulteta je redovno, svake godine dobijala 260 naslova periodike, kako domaće tako i iz cijelog svijeta. U biblioteci su u to vrijeme radila tri radnika.

 • Ratnim stradanjem zgrade Fakulteta 1992. godine nestao je i bogati knjižni fond biblioteke zajedno sa njenom arhivom i radnom dokumentacijom. Biblioteka ponovo počinje sa radom prelaskom Fakulteta u zgradu u Kampusu Univerziteta u Sarajevu 1996. godine.

 • Mukotrpno obnavljajući svoj fond biblioteka Fakulteta danas raspolaže sa 7 400 bibliotečkih jedinica, uglavnom vezanih za oblasti koje se prezentiraju i proučavaju u nastavnom procesu. Uprkos teškoćama biblioteka je osigurala pokrivenost bezmalo svih predmeta koji se izučavaju na Fakultetu kvalitetnom udžbeničkom i pomoćnom literaturom. Važan dio aktuelnog bibliotečkog fonda predstavljaju na Fakultetu urađeni i odbranjeni diplomski, magistarski i doktorski radovi.

 • O svim doktorskim disertacijama i magistarskim radovima odbranjenim na Fakultetu od 1992. godine vodi se posebna bibliografija. U saradnji sa upravom Fakulteta, biblioteka razmjenom ili pretplatom obezbjeđuje redovno pristizanje 54 naučno‐stručna časopisa iz zemlje i inostranstva. Pored toga, nastavnicima i studentima na raspolaganju je veliki broj priručnika, enciklopedija, zbornika radova i rječnika. Biblioteka je aktivno uključena u sve aktivnosti vezane za izdavačku djelatnost Fakulteta.
  Prirodno je da su najmnogobrojniji korisnici biblioteke Fakulteta studenti, te fakultetski nastavnici i saradnici u nastavi. Biblioteka je, pored toga, na raspolaganju i svim drugim zainteresovanim korisnicima iz privrede, obrazovnih i naučno‐istraživačkih institucija. Nastojeći svojim korisnicima osigurati pristup što većem broju naslova, biblioteka Fakulteta je uspostavila i razvija međubibliotečku saradnju sa drugim bibliotekama u zemlji, a preko Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i sa bibliotekama u inostranstvu.

 • Biblioteka ima obezbijeđen pristup EBSCO HOST i EMERALD bazama podataka naučnoistraživačkih i stručnih radova. Od formiranja biblioteke Fakulteta u njoj su kao bibliotekarke i knjižničarke radile gospođe:
  - Milana Mitrović,
  - Ljiljana Nevrt
  - Mirjana Mihić,
  - Mirjana Tomčić,
  - Ljubinka Bašović,
  - Željka Rodić i
  - Mirjana Blažević‐Lešić. U biblioteci danas kao bibliotekarka radi Elvera Baralić, dipl. ing. koja poslove jedinog bibliotekara obavlja od 1997. godine. Biblioteka Fakulteta trenutno je smještena u jednoj prostoriji površine oko 80 m2. U sastavu biblioteke je i čitaonica sa 10 čitaoničkih mjesta. Poseban dio prostora biblioteke odvojen je za smještaj 7 računara sa stalnim i slobodnim pristupom internetu. Prioriteti razvoja biblioteke Fakulteta skorom narednom periodu su njeno prerastanje u centralnu bazu za prikupljanje i distribuiranje naučno‐stručnih informacija iz oblasti poljoprivrede i prehrambenih tehnologija na tlu Bosne i Hercegovine te njeno uključivanje u mrežu regionalno relevantnih specijaliziranih bibliotečkih centara. (Elvera Baralić, dipl. ing. i Prof. dr Milenko Blesić)