JAVNE ODBRANE

 

 

U N I V E R Z I T E T  U  S A R A J E V U
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E N J E

 

Mr. Esad Bukalo, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:
«EKOLOŠKE I TEHNIČKE FUNKCIJE TLA KAO RESURSA U PLANIRANJU RAZVOJA KANTONA SARAJEVO» dana 18. 01. 2018. godine sa početkom u 10 sati na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne br.8. Pristup odbrani je slobodan.

Disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 sati.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................