+387 33 225 727 podrska@ppf.unsa.ba

INTERNI POZIV

za učešće u TRAIN programu u akademskoj 2016/2017. godini

 

19.12.2016.god.


Univerzitet u Sarajevu učestvuje u programu obuke TRAIN (Training & Research for Academic Newcomers), koji finansira Fondacija kralja Baudouina (KBF), a koji podrazumijeva implementaciju modula za akademsko osoblje na četiri univerziteta na Zapadnom Balkanu (Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u Podgorici). EU partneri u implementaciji projekta su Univerzitet u Gentu (koordinator), Univerzitet u Kentu, Univerzitet Uppsala, Univerzitet „La Sapienza“ u Rimu, UP Transfer GmbH, Santander Group i Fondacija kralja Baudouina.

Program se sastoji od osam modula koji pokrivaju tri tematske cjeline: obrazovni proces (koncipiranje kurikuluma i efikasnost predavanja), istraživanje (metodika istraživanja i informacijska pismenost) i razvoj komunikacijskih vještina (umrežavanje i timski rad). U skladu sa planom realizacije programa, Univerzitet u Sarajevu raspisuje


INTERNI POZIV

za učešće u TRAIN programu u drugom ciklusu 
u akademskoj 2016/2017. godiniPravo učešća ima akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu u zvanjima: asistent, viši asistent, docent.

U skladu sa Odlukom Senata broj 01 – 1217/15 od 25. 2. 2015. godine TRAIN Program predstavlja Program cjeloživotnog učenja u oblasti pedagoškog obrazovanja i jačanja kompetencija akademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu i služi kao dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja u skladu sa članom 164. stav (1) tačka d) Statuta Univerziteta u Sarajevu. 

Na nivou programa dodjeljuje se 6 ECTS bodova.

Organizacija programa

-    TRAIN program održat će tri puta u toku akademske 2016/2017. godine (prvi ciklus: septembar/oktobar, drugi ciklus: januar/februar i treći ciklus: juni/juli),
-    U toku je prijava za drugi ciklus (januar/februar),
-    Broj učesnika jednog ciklusa ograničen je na 25.

Obavezni moduli

1.    Osnove andragoške djelatnosti u visokom obrazovanju,
2.    Didaktika visokog obrazovanja,
3.    Planiranje kurikuluma u visokom obrazovanju,
4.    Metodologija istraživanja, naučno pisanje i prezentacija naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih rezultata,
a.    humanističke i društvene nauke
b.    prirodne, tehničke i medicinske naukeIzborni moduli

1.    Komunikacija i vještine prezentiranja,
2.    Priprema aplikacija za finansiranje i projektni menadžment,
3.    Preduzetničke sposobnosti,
4.    Umrežavanje i timski rad.

Napomene:

-    svi moduli su dvodnevni;
-    od ponuđenih izbornih modula učesnik bira dva;
-    poželjno je znanje engleskog jezika.


Prijava učešća

Ukoliko ste zainteresirani da pohađate TRAIN program u okviru drugog ciklusa, potrebno je da ispunite obrazac za prijavu (dostupan ovdje), koji ćete zajedno sa svojom kraćom verzijom biografije dostaviti na e-mail adresu mirza.n@unsa.ba. Kontakt osoba je Mirza Nakičević (tel. 565 125). Rok za podnošenje prijave za učešće u TRAIN programu je 26. 12. 2016. godine

Raspored održavanja modula drugog ciklusa TRAIN programa na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2016/2017. godini

Modul

Datum

Mjesto

8 Osnove andragoške djelatnosti u visokom obrazovanju

16. – 17.1.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centar za interdisciplinarne studije (CIS),

Kampus Univerziteta u Sarajevu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Didaktika visokog obrazovanja

19. – 20.1.2017.

7 Planiranje kurikuluma u visokom obrazovanju

23. – 24.1.2017.

1a Metodologija istraživanja, naučno pisanje i prezentacija istraživačkih i naučnih rezultata (društvene i humanističke nauke)

26. – 27.1.2017.

1b Metodologija istraživanja, naučno pisanje i prezentacija istraživačkih i naučnih rezultata (tehničke, prirodne i medicinske nauke)

30. – 31.1.2017.

4 Komunikacija i vještine prezentiranja (izborni modul)

2. – 3.2.2017.

6 Poslovne veze i timski rad (izborni modul)

6. – 7.2.2017.

3 Priprema aplikacija za finansiranje i projektni menadžment (izborni modul)

14. – 15.2.2017.

5 Preduzetničke sposobnosti (izborni modul)

16. – 17.2.2017.